A Perpinyà no ha guanyat l’ultradreta. Ha perdut l’abstenció.

@spla Amb les expectatives que marcaven les enquestes, qui ha optat per l'abstenció, ha votat l'extrema dreta.

Follow

@Pepsauca @spla @nan molta gent no volia triar entre « dreta extrema i extrema dreta », que és una idea que no comparteixo, però és així. Hi ha partits que van preferir l'abstenció, tot i la retirada de la Langevine i del Grau. A més, segueixo pensant que la candidatura del Pujol per motius personals ja era un error greu des de l'inici.

@felip partits que van preferir l’abstenció? què està passant a Perpinyà? 🤔 @Pepsauca @nan

@spla els hi demanaràs! Fins i tot a la secció local d'ERC, que evidentment aquí té ben poca representativitat.

Crec que hi ha molta gent desenganyada, que de debò no veia cap diferència entre els dos candidats. A més, votar per aquest mediocre i molt conservador Pujol no feia gaire il·lusió. En condicions normals, el volia fer fora, clarament, tot i que les dues darreres eleccions vaig ser obligat de votar per ell a la segona tanda.

@Pepsauca @nan

Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!