Follow

@Quenti @spla un tal JProton, que té clarament un problema amb nosaltres: ca.wikipedia.org/wiki/Especial

M'encanta quan afirma que «no existeix evidència científica que existeixi la llengua catalana al Capcir».

@felip hi ha algun administrador a la viquipèdia que controli als editors? @Quenti

@spla sí, hi ha gent que vigilen aquestes pàgines, moderadors amb diferents nivells de permissions i altres eines també.

De fet, aquestes modificacions són descartades amb rapidesa.

@Quenti

Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!