...El Super-Ordinador!!!...⚠️💻

🔴🔴 ÚLTIMA HORA Barcelona tindrà el supercomputador més potent d'Europa!!!
naciodigital.cat/noticia/18150

Follow

@EvitaObdu ara només ens queda fer-lo funcionar set milions i mig d'anys perquè ens doni la «Resposta Definitiva a la Pregunta sobre Catalunya, la República i Tot Plegat».

· · Web · 2 · 1 · 2

@EvitaObdu espero que no tinguem cap problema amb PACMA pel tema dels ratolins blancs...

@felip Res, Home, Res!!! Es Fan 4 Trucadetes i Tot Arreglat!!!...😅😂😂😂

@spla @felip Va Parir!!! Doncs Tenim Feina, Pebrots!!! Estem ben Arreglades/ts!!!...😂😂😂😅😅😅🤦

Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!